POWSTANIE I PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W STALOWEJ WOLI

Niewątpliwie najstarszą organizacja sportową miasta jest Klub Sportowy „Stal” Stalowa Wola, który od początku swojego istnienia zajmował i zajmuje się głównie sportem wyczynowym. Miasto i jego mieszkańcy potrzebowali instytucji, która zajęłaby się organizacją aktywnego wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców. Dlatego też, kiedy z powodów finansowych Huta Stalowa Wola wyraziła chęć przekazania obiektów sportowych do miasta, zrodził się pomysł na utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 1995 roku powołała zakład budżetowy pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Uchwała ta nie zmieniła jednak w znaczący sposób sytuacji, ponieważ MOSiR istniał praktycznie tylko na papierze, a wina tego stanu rzeczy leżała po stronie huty, która nie potwierdziła notarialnie przekazania miastu obiektów i gruntów. Oprócz wątpliwości natury prawnej istniało również wiele pytań dotyczących relacji i podziału kompetencji między klubem a ośrodkiem, warunków, na jakich klub korzystać będzie z hal, boisk, czy pływalni. Ostatecznie podjęto decyzje, że przedmiotem działalności ośrodka będzie: „administrowanie obiektami sportowymi, eksploatacja administrowanych obiektów, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych, świadczenie usług w zakresie rekreacji i sportu”. Nadzór nad całokształtem działalności zakładu sprawować miała Rada Miejska w Stalowej Woli, natomiast zarządzać i reprezentować go na zewnątrz – Dyrektor. Zakres kompetencji został ustalony w statucie i obejmował: „kierowanie całokształtem działalności Zakładu, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, zaciąganie zobowiązań finansowych i prawnych w imieniu Zakładu do wysokości określonych w rocznym planie finansowym, reprezentowanie Zakładu w stosunkach prawnych z zewnętrznymi jednostkami, powoływanie i odwoływanie głównego księgowego, ustalanie zakresu czynności dla głównego księgowego i udzielenie mu ogólnych pełnomocnictw”.

W pierwszym rozpisanym konkursie na stanowisko Dyrektora MOSiR żaden z kandydatów nie uzyskał akceptacji zarządu miasta, z tego powodu zaistniała konieczność ogłoszenia drugiego konkursu. W wyniku tego konkursu pierwszym Dyrektorem MOSiR został Pan mgr Andrzej Szlęzak dnia 4 kwietnia 1995 roku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji działał na podstawie Statutu z dnia 24 kwietnia 1995 roku który, określał podstawowe cele i zasady działania: „Podstawowym celem zakładu jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji przy osiąganiu efektywnych ekonomicznie wyników finansowych, bazę materialną działalności gospodarczej Zakładu stanowi wydzielona część mienia komunalnego zgodna z protokołami zdawczo-odbiorczymi, działalność gospodarczą Zakład prowadzi zgodnie z celami określonymi przez Radę Miasta. Obok podstawowej działalności usługowej Zakład prowadzi inną działalność produkcyjną, usługową i handlową, Zakład Jest uprawniony do zawierania porozumień i umów w celu zabezpieczenia realizacji działań statutowych, umowy, z których mogą wynikać zobowiązania finansowe Zakład może zawierać w ramach środków pozostających w jego dyspozycji.”

30 czerwca 1995 roku zawarto „Umowę nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli” pomiędzy zarządem Huty Stalowa Wola S.A a Miastem Stalowa Wola, która stanowiła podstawę prawną przejęcia od HSW: stadionu sportowego, hali sportowej wraz z siłownią, pływalni krytej i letniej zewnętrznej, kortów tenisowych wraz z prawem – użytkowania wieczystego gruntów. Ponieważ obiekty były w fatalnym stanie technicznym jednym z warunków przejęcia ich przez miasto było pokrycie przez hutę części kosztów nieuniknionych remontów. W powyższej umowie zastrzeżono również, że przejęte przez Miasto obiekty wykorzystane będą wyłącznie w celach sportowo-rekreacyjnych. Wywiązanie się z warunków umowy odnośnie koniecznych remontów stało pod znakiem zapytania głównie z powodu coraz cięższej sytuacji ekonomicznej zakładu. Jednakże już we wrześniu huta przekazała na konto Miasta Stalowa Wola około 350 tys złotych, co pozwoliło na zainicjowanie prac remontowo – modernizacyjnych przy części obiektów. Remonty rozpoczęto od zespołu krytych basenów, gdzie w ciągu zaledwie trzech miesięcy zmodernizowano system centralnego ogrzewania hali z duża niecka pływalni wzbogacając o nowoczesne piece gazowe, przebudowano również stację filtrów pracujących na potrzeby basenów krytych i otwartych, wybudowano nowoczesną chlorownię i bardziej wydajną stację pomp.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan mgr Andrzej Szlęzak pełnił jednocześnie funkcję radnego miasta. Po wprowadzeniu ustawy zakazującej pełnienia jednocześnie obu funkcji dyrektor wystąpił z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Zarząd Miasta Stalowa Wola przychylił się do prośby dyrektora Szlęzaka i z dniem 18 października 1997 roku przestał on obejmować stanowisko dyrektora. W wyniku konkursu wyłoniono następcę, a został nim dotychczasowy dyrektor Zakładowego Klubu Sportowego „Stal”, Pan mgr inż. Bogdan Gajewski. „Zarząd Miasta udzielił nowemu dyrektorowi pełnomocnictwa do prowadzenia spraw związanych z przedmiotem działalności Zakładu oraz reprezentowania Gminy-Miasta Stalowa Wola przed sądem i innymi organami w tych sprawach”.
Pełnomocnictwo weszło w życie z dniem l listopada 1997 roku. Został również uchwalony nowy Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, który zaczął obowiązywać od dnia l kwietnia 1999 roku. Równocześnie straciła moc uchwała dotycząca statutu z dnia 24 kwietnia 1995 roku. Nowy statut zawierał dużo zmian m.in. zakresu działania i organizacji ośrodka oraz zawarty został nowy punkt dotyczący gospodarki finansowej ośrodka. Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należało w szczególności: prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji; tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej; organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych; prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej. Statutowo Ośrodek mógł prowadzić działalność inną niż sportowo-rekreacyjną polegającą między innymi na wynajmie pomieszczeń. Punkt dotyczący gospodarki finansowej obejmował następujące rozporządzenia: „Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Roczny plan finansowy opracowywany jest zgodnie z ustawą- o finansach publicznych. Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji finansowana jest z przychodów własnych ośrodka, dotacji otrzymanych z budżetu miasta oraz darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych. Wysokość rocznej dotacji na działalność MOSiR ustala Rada Miejska w Stalowej Woli w uchwale budżetowej”. Statut określał również, że za zobowiązania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiada Miasto Stalowa Wola.

Zmiany przepisów dotyczących finansowania zakładów budżetowych wpłynęły na decyzję o likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli z dniem 31grudnia 1999roku i utworzenie jednostki budżetowej pod tą samą nazwą. MOSiR jako jednostka budżetowa rozpoczął działalność dnia l stycznia 2000 roku. Jednocześnie uchwalono nowy statut z dniem l stycznia 2000 roku. Nie zawierał on wielu znaczących zmian, poszerzył się jedynie zakres działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.in. o „administrowanie obiektami sportowymi oraz eksploatowanie tych obiektów”, natomiast zmiany w punkcie dotyczącym gospodarki finansowej to przede wszystkim zmiany odnoszące się do sposobu pokrywania wydatków MOSiR bezpośrednio z budżetu gminy, oraz odprowadzanie jego dochodów na rachunek gminy. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Po zmianie statusu z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową wznowiono pełnomocnictwo dla dyrektora Pana inż. Bogdana Gajewskiego do prowadzenia spraw związanych z przedmiotem działalności zakładu w ramach zwykłego zarządu. Załacznikiem do statutu jest Regulamin Organizacyjny, który oprócz postanowień ogólnych zawiera informacje dotyczące kierownictwa oraz opisy poszczególnych obiektów oddanych w trwały zarząd MOSiR-owi, a także stanowisk pracy w nim utworzonych. Po odejściu na emeryturę Pana mgr inż. Bogdana Gajewskiego nowym dyrektorem wyłonionym na podstawie konkursu został Pan mgr Tadeusz Duszyński. Otrzymał on pełnomocnictwo do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w granicach zarządu zwykłego z dniem 10 czerwca 2003 roku. Dyrektor Duszyński otrzymał również dodatkowe pełnomocnictwo do czynności przekraczających granice zwykłego zarządu w zakresie realizacji inwestycji i remontów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Za kadencji dyr. Duszyńskiego wybudowana została nowa niecka basenowa, zjeżdżalnia, jacuzzi, sauny sucha i parowa oraz zaplecze socjalne basenów. Powstały również sekcje sportowe: pływanie, judo, boks i siatkówka dziewcząt. Dyrektor Duszyński powołał do życia Amatorską Ligę Siatkówki SWVA oraz Amatorską Ligę Koszykówki  SWBA, której rozgrywki prowadzone są do dnia dzisiejszego. Oprócz rozgrywek cały czas odbywały się imprezy sportowo –  rekreacyjne. Tadeusz Duszyński mimo ciężkiej choroby pracował i czynnie uczestniczył w życiu MOSiR-u. Po jego śmierci 27 lutego 2010 roku z dniem 8 marca 2010 roku na stanowisku dyrektora zatrudniony został mgr Andrzej Chmielewski. Wówczas rozpoczęto budowę trybuny wschodniej na stadionie piłkarskim od strony ulicy Hutniczej i zakończono budowę stadionu lekkoatletycznego. Za kadencji dyr. Chmielewskiego kontynuowane były prace w istniejących sekcjach sportowych. Dodatkowo powstała grupa MASTERS w pływaniu, która od początku istnienia zaczęła zdobywać laury na imprezach ogólnopolskich. Od 3 sierpnia 2015 funkcję dyrektora MOSiR objął mgr Robert Nowak. Za kadencji dyr. Nowaka powstało pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. Rozpoczęto termomodernizację budynku administracji, hal sportowych i krytej pływalni. We wrześniu rozpoczęła się budowa Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej, która obejmuje m. in. podgrzewaną murawę płyty głównej, nową trybunę od strony zachodniej z zapleczem socjalnym i oświetleniem oraz boisko sztuczne z halą pneumatyczną. W styczniu 2018 po termomodernizacji oddano do użytku salę i halę sportową a także salę sportów walki i krytą pływalnię.

W roku 2019 zrealizowano dużą inwestycję na pływalni krytej jaką była wymiana płytek na plaży oraz w szatniach. Dzięki tej inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo oraz funkcjonalność. Ogłoszono przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i sanitarnej (podziemnej) a także na budowę nowego parkingu przy ulicy Hutniczej 15.

Rok 2020 to czas pandemii COViD 19. Sytuacja ta miała duży wpływ na pracę Ośrodka. W znaczący sposób ograniczyła się działalność sportowo – rekreacyjna. Pomimo bardzo rygorystycznych przepisów i wymagań dotyczących udostępniania obiektów użytkownikom. Poza okresem gdzie odgórnie zostały zamknięte cały czas w miarę możliwości prawnych nasze obiekty były dostępne dla klubów, stowarzyszeń i indywidualnych użytkowników. W czerwcu po uzgodnieniu projektu przebudowy i modernizacji parkingu oraz infrastruktury technicznej, zlokalizowanej pod powierzchnią parkingu rozpoczęto fizyczną realizację inwestycji.

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie