Polityka Prywatności MOSiR Stalowa Wola

Postanowienia Ogólne
W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników oraz wypełniania wymogów wynikających z przepisów prawa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 15 publikuje dokument w którym wyjaśnia oraz informuje użytkowników w jaki sposób są gromadzone, przechowywane oraz zabezpieczone ich dane.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli mieszczący się przy ul. Hutniczej 15. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia możliwość korzystania ze swojej strony internetowej w sposób anonimowy, jednak w celu dostępu do panelu klienta wskazane jest dokonanie rejestracji po przez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w panelu klienta. W trakcie rejestracji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformuje Użytkownika, które dane są niezbędne do zarejestrowania się oraz które dane są tylko dodatkowe – nie mają wpływu na proces rejestracji. Rejestrujący sam decyduje, które
z danych dodatkowych będą upublicznione. W celu rejestracji w panelu klienta Użytkownik będzie poproszony o podanie następujących danych:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Hasło

Dodatkowo, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji gromadzi informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie.

Informacje na temat Użytkownika również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymuje od operatora płatności – podmiot umożliwiający dokonanie płatności online.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Dane Użytkowników przetwarzane są w celu:

 1. Dostarczenia treści oraz usług Użytkownikom
 2. Ulepszanie treści oraz Usług
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych

Udostępnienie danych
Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu dostarczania usług Użytkownikom W takich przypadkach Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.

Uprawnienia użytkownika
Użytkownik posiada następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych
 4. Prawo do ograniczonego przetwarzania danych osobowych
 5. Prawo żądania do przeniesienia danych
 6. Prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przechowuje dane osobowe Użytkowników j przez czas, który jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15.
2) Kontakt Inspektora Ochrony Danych – iod@mosir.stalowawola.pl tel.15 8422562.
3) Administrator danych osobowych –Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)realizacji umowy – na podstawie art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
b) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na podstawie wcześniej udzielonej przez Pani/Pana zgody.
5) Przetwarzane dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy stanowi tak przepis prawa lub zawarta umowa między stronami.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
13) Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

 

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie