do: Aktualności

W sobotę 16 czerwca w hali MOSiR w Stalowej Woli odbędzie się Międzynarodowy Puchar Karpat w boksie. W turnieju zaprezentują się młodzicy, kadeci, juniorzy i seniorzy. Nie zabraknie pięściarzy z naszego miasta!!! Szczegóły w komunikacie i na plakacie.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK
„MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU KARPAT – 2018”
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

 1. Cel rozgrywek
  „MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT W BOKSIE 
  ” ma służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Polsce w szczególności w województwie podkarpackim.
 • Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.
 1. Terminy i miejsce rozgrywek:

19 maja – Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 2 ul. Kościuszki 101 w Nowej Dębie
16 czerwca – Hala sportowa MOSiR ul. Hutnicza 15 w Stalowej Woli
15 września – Hala sportowa ul. Fabryczna 5, 39-120 Sędziszów Małopolski
6 października – Hala Sportowa MOSIR  ul. gen. Władysława Sikorskiego 15, 38-200 Jasło
24 listopada – Hala Sportowa ul. Legionów 6 w Krośnie

 1. Kierownictwo zawodów.

Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:

 • POZB w Rzeszowie
 • Supervisor , Jury
 1. Uczestnictwo
 • Prawo startu mają zawodnicy urodzeni

– młodzik rocznik 2004
– kadet rocznik 2002-2003
– junior rocznik 2000-2001
– senior 1999 i starsi

 • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 • Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
 • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.
 • Do zawodów dopuszczeni będą tylko zawodnicy posiadający licencję wydaną przez OZB i PZB w Warszawie.
 1. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
 • Rozgrywki mają charakter indywidualny i drużynowy, prowadzone w cyklu 5 zawodów.
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
 • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
 • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
 • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
 • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy POZB w Rzeszowie.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
 1. Sposób zgłaszania zawodników
 • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres:pozb@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
 • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk, numer licencji zawodniczej. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim w/w danymi.

Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego Międzynarodowego Pucharu Karpat oddzielnie w terminie do:

19 maja –Nowa Dęba  zgłoszenie do 16.05.2018r.
16 czerwca – Stalowa Wola zgłoszenie do 13.06.2018r.
15 września –Sędziszów Małopolski zgłoszenie do 12.09.2018r.
06 października – Jasło zgłoszenie do 03.10.2018r.
24 listopada –Krosno zgłoszenie do 21.11.2018r.

Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.

 • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MPK będzie ogłaszana na stronie Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego w Rzeszowie pozb.pl
 • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszt uczestników.
 • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów MPK muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu oraz licencje.
 1. Zasady finansowania.
 • Koszty organizacyjne turnieju pokrywane są przez organizatora.
 • Koszty lekarza oraz karetki pogotowia ponosi organizator.
 • Zgodnie z decyzją Zarządu POZB w Rzeszowie, nie będą pobierane opłaty startowe od zawodników.
 1. Nagrody.
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
 • W każdej kategorii wiekowej mężczyzn puchar dla najlepszego zawodnika
 • Puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 1. Postanowienia końcowe.
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
 • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny
 • finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
 • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i POZB.
 1. Program zawodów.

8.00 – 9.00 waga i badanie,
9.30 – 10.00 konferencja techniczna,
12.00 – rozpoczęcie walk.

Ze sportowymi pozdrowieniami

ZARZĄD PODKARPACKIEGO OKRĘGOWEGO
ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie