HISTORIA

POWSTANIE I PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W STALOWEJ WOLI

Niewątpliwie najstarszą organizacja sportową miasta jest Klub Sportowy „Stal” Stalowa Wola, który od początku swojego istnienia zajmował i zajmuje się głównie sportem wyczynowym. Miasto i jego mieszkańcy potrzebowali instytucji, która zajęłaby się organizacją aktywnego wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców. Dlatego też, kiedy z powodów finansowych Huta Stalowa Wola wyraziła chęć przekazania obiektów sportowych do miasta, zrodził się pomysł na utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 1995 roku powołała zakład budżetowy pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Uchwała ta nie zmieniła jednak w znaczący sposób sytuacji, ponieważ MOSiR istniał praktycznie tylko na papierze, a wina tego stanu rzeczy leżała po stronie huty, która nie potwierdziła notarialnie przekazania miastu obiektów i gruntów. Oprócz wątpliwości natury prawnej istniało również wiele pytań dotyczących relacji i podziału kompetencji między klubem a ośrodkiem, warunków, na jakich klub korzystać będzie z hal, boisk, czy pływalni. Ostatecznie podjęto decyzje, że przedmiotem działalności ośrodka będzie: „administrowanie obiektami sportowymi, eksploatacja administrowanych obiektów, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych, świadczenie usług w zakresie rekreacji i sportu”. Nadzór nad całokształtem działalności zakładu sprawować miała Rada Miejska w Stalowej Woli, natomiast zarządzać i reprezentować go na zewnątrz – Dyrektor. Zakres kompetencji został ustalony w statucie i obejmował: „kierowanie całokształtem działalności Zakładu, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, zaciąganie zobowiązań finansowych i prawnych w imieniu Zakładu do wysokości określonych w rocznym planie finansowym, reprezentowanie Zakładu w stosunkach prawnych z zewnętrznymi jednostkami, powoływanie i odwoływanie głównego księgowego, ustalanie zakresu czynności dla głównego księgowego i udzielenie mu ogólnych pełnomocnictw”.

W pierwszym rozpisanym konkursie na stanowisko Dyrektora MOSiR żaden z kandydatów nie uzyskał akceptacji zarządu miasta, z tego powodu zaistniała konieczność ogłoszenia drugiego konkursu. W wyniku tego konkursu pierwszym Dyrektorem MOSiR został Pan mgr Andrzej Szlęzak dnia 4 kwietnia 1995 roku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji działał na podstawie Statutu z dnia 24 kwietnia 1995 roku który, określał podstawowe cele i zasady działania: „Podstawowym celem zakładu jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji przy osiąganiu efektywnych ekonomicznie wyników finansowych, bazę materialną działalności gospodarczej Zakładu stanowi wydzielona część mienia komunalnego zgodna z protokołami zdawczo-odbiorczymi, działalność gospodarczą Zakład prowadzi zgodnie z celami określonymi przez Radę Miasta. Obok podstawowej działalności usługowej Zakład prowadzi inną działalność produkcyjną, usługową i handlową, Zakład Jest uprawniony do zawierania porozumień i umów w celu zabezpieczenia realizacji działań statutowych, umowy, z których mogą wynikać zobowiązania finansowe Zakład może zawierać w ramach środków pozostających w jego dyspozycji.”

30 czerwca 1995 roku zawarto „Umowę nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli” pomiędzy zarządem Huty Stalowa Wola S.A a Miastem Stalowa Wola, która stanowiła podstawę prawną przejęcia od HSW: stadionu sportowego, hali sportowej wraz z siłownią, pływalni krytej i letniej zewnętrznej, kortów tenisowych wraz z prawem – użytkowania wieczystego gruntów. Ponieważ obiekty były w fatalnym stanie technicznym jednym z warunków przejęcia ich przez miasto było pokrycie przez hutę części kosztów nieuniknionych remontów. W powyższej umowie zastrzeżono również, że przejęte przez Miasto obiekty wykorzystane będą wyłącznie w celach sportowo-rekreacyjnych. Wywiązanie się z warunków umowy odnośnie koniecznych remontów stało pod znakiem zapytania głównie z powodu coraz cięższej sytuacji ekonomicznej zakładu. Jednakże już we wrześniu huta przekazała na konto Miasta Stalowa Wola około 350 tys złotych, co pozwoliło na zainicjowanie prac remontowo – modernizacyjnych przy części obiektów. Remonty rozpoczęto od zespołu krytych basenów, gdzie w ciągu zaledwie trzech miesięcy zmodernizowano system centralnego ogrzewania hali z duża niecka pływalni wzbogacając o nowoczesne piece gazowe, przebudowano również stację filtrów pracujących na potrzeby basenów krytych i otwartych, wybudowano nowoczesną chlorownię i bardziej wydajną stację pomp.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan mgr Andrzej Szlęzak pełnił jednocześnie funkcję radnego miasta. Po wprowadzeniu ustawy zakazującej pełnienia jednocześnie obu funkcji dyrektor wystąpił z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Zarząd Miasta Stalowa Wola przychylił się do prośby dyrektora Szlęzaka i z dniem 18 października 1997 roku przestał on obejmować stanowisko dyrektora. W wyniku konkursu wyłoniono następcę, a został nim dotychczasowy dyrektor Zakładowego Klubu Sportowego „Stal”, Pan mgr inż. Bogdan Gajewski. „Zarząd Miasta udzielił nowemu dyrektorowi pełnomocnictwa do prowadzenia spraw związanych z przedmiotem działalności Zakładu oraz reprezentowania Gminy-Miasta Stalowa Wola przed sądem i innymi organami w tych sprawach”.
Pełnomocnictwo weszło w życie z dniem l listopada 1997 roku. Został również uchwalony nowy Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, który zaczął obowiązywać od dnia l kwietnia 1999 roku. Równocześnie straciła moc uchwała dotycząca statutu z dnia 24 kwietnia 1995 roku. Nowy statut zawierał dużo zmian m.in. zakresu działania i organizacji ośrodka oraz zawarty został nowy punkt dotyczący gospodarki finansowej ośrodka. Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należało w szczególności: prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji; tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej; organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych; prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej. Statutowo Ośrodek mógł prowadzić działalność inną niż sportowo-rekreacyjną polegającą między innymi na wynajmie pomieszczeń. Punkt dotyczący gospodarki finansowej obejmował następujące rozporządzenia: „Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Roczny plan finansowy opracowywany jest zgodnie z ustawą- o finansach publicznych. Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji finansowana jest z przychodów własnych ośrodka, dotacji otrzymanych z budżetu miasta oraz darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych. Wysokość rocznej dotacji na działalność MOSiR ustala Rada Miejska w Stalowej Woli w uchwale budżetowej”. Statut określał również, że za zobowiązania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiada Miasto Stalowa Wola.

Zmiany przepisów dotyczących finansowania zakładów budżetowych wpłynęły na decyzję o likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli z dniem 31grudnia 1999roku i utworzenie jednostki budżetowej pod tą samą nazwą. MOSiR jako jednostka budżetowa rozpoczął działalność dnia l stycznia 2000 roku. Jednocześnie uchwalono nowy statut z dniem l stycznia 2000 roku. Nie zawierał on wielu znaczących zmian, poszerzył się jedynie zakres działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.in. o „administrowanie obiektami sportowymi oraz eksploatowanie tych obiektów”, natomiast zmiany w punkcie dotyczącym gospodarki finansowej to przede wszystkim zmiany odnoszące się do sposobu pokrywania wydatków MOSiR bezpośrednio z budżetu gminy, oraz odprowadzanie jego dochodów na rachunek gminy. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Po zmianie statusu z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową wznowiono pełnomocnictwo dla dyrektora Pana inż. Bogdana Gajewskiego do prowadzenia spraw związanych z przedmiotem działalności zakładu w ramach zwykłego zarządu. Załacznikiem do statutu jest Regulamin Organizacyjny, który oprócz postanowień ogólnych zawiera informacje dotyczące kierownictwa oraz opisy poszczególnych obiektów oddanych w trwały zarząd MOSiR-owi, a także stanowisk pracy w nim utworzonych. Po odejściu na emeryturę Pana mgr inż. Bogdana Gajewskiego nowym dyrektorem wyłonionym na podstawie konkursu został Pan mgr Tadeusz Duszyński. Otrzymał on pełnomocnictwo do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w granicach zarządu zwykłego z dniem 10 czerwca 2003 roku. Dyrektor Duszyński otrzymał również dodatkowe pełnomocnictwo do czynności przekraczających granice zwykłego zarządu w zakresie realizacji inwestycji i remontów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Szybki kontakt

Napisz do nas, odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt